Book

Privacy statement

20. PRIVACYBELEID

20.1 Thermen Bussloo B.V., gevestigd aan Frits Bloemenksweg 38 te Voorst en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder kvk-nummer XXXXXXX verzamelt in het kader van boekingen/reserveringen, het aangaan van Overeenkomsten en de uitvoering van de Diensten Persoonlijke Informatie van Gasten. Thermen Bussloo B.V. verzamelt niet bewust informatie omtrent ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid. Thermen Bussloo B.V. verzamelt en verwerkt Persoonlijke Informatie uitsluitend voor doeleinden die aan Klanten en/of Gasten kenbaar zijn gemaakt in dit privacybeleid. Thermen Bussloo B.V. is geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten als instantie die Persoonlijke Informatie verzamelt en verwerkt.

20.2 Thermen Bussloo B.V. mag Persoonlijke Informatie gebruiken voor het verwerken van boekingen/reserveringen voor de beoogde afname van Diensten, het vastleggen en bijhouden van zakelijke informatie om te voldoen aan financiële vereisten of het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder het bewaren van zakelijke of financiële bescheiden met betrekking tot een Overeenkomst voor fiscale doeleinden), backofficeverwerking (zoals het bijhouden van een lijst met ongewenste gasten, opvolging bij wanbetaling, overtreding van huisregels), bijhouden van gebruik van faciliteiten (telefoon, bar, internet, betaal-tv), toegang tot kamers, en meer algemene optimalisering van de dienstverlening, waaronder het verbeteren van websitenavigatie en het implementeren van maatregelen ter voorkoming van fraude, en algemene marketingdoeleinden.

20.3 Onder algemene marketingdoeleinden wordt in ieder geval verstaan het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en toeristisch marketingmateriaal, of het opnemen van contact over ontvangst, services, hotelaanbiedingen, het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en evalueren van de uitkomsten van dergelijke onderzoeken en het afhandelen van klachten.

Klanten kunnen ervoor kiezen hun abonnement op e-mailnieuwsbrieven van Thermen Bussloo B.V. op te zeggen door op de link in een van de e-mailnieuwsbrieven te klikken, Indien dit door toepasselijke wet- en regelgeving is vereist, zullen Klanten en/of Gasten gevraagd worden om vooraf uitdrukkelijke toestemming te verlenen voor het ontvangen van marketingmaterialen.

20.4 Thermen Bussloo B.V. verzamelt alleen Persoonlijke Informatie die noodzakelijk is voor de verwerking van gegevens zoals benoemd in deze Algemene Voorwaarden. Thermen Bussloo B.V. zal alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat opgeslagen Persoonlijke Informatie accuraat en actueel is. Persoonlijke Informatie wordt bewaard gedurende een zodanige periode als noodzakelijk of gewenst is voor de verwerking van Persoonlijke Informatie conform deze Algemene Voorwaarden en wettelijke vereisten.

20.5 Klanten en/of Gasten zijn te allen tijde gerechtigd Thermen Bussloo B.V. te verzoeken hun Persoonlijke Informatie in te zien, te (laten) wijzigen, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Klanten en/of Gasten zijn gerechtigd om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van Persoonlijke Informatie voor marketingdoeleinden door middel van een schriftelijke kennisgeving met die strekking aan het van tijd tot tijd op de website www.thermenBussloo.nl gepubliceerde correspondentieadres van Thermen Bussloo B.V. Toelichting op het in deze Algemene Voorwaarden neergelegde privacybeleid wordt op eerste schriftelijk verzoek van de Klant en/of de Gast verstrekt.

20.6 Thermen Bussloo B.V. treft redelijke technische en organisatorische maatregelen om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen abusievelijk(e) of onrechtmatig(e) wijziging of verlies, of tegen ongeautoriseerd(e) gebruik, openbaarmaking of toegang. Daartoe heeft Thermen Bussloo B.V. technische maatregelen geïmplementeerd zoals firewalls en organisatorische maatregelen waaronder een registratiesysteem met wachtwoordaanbeveling, fysieke beveiliging ter plaatse, alsmede cameratoezicht. Indien in het kader van een boeking/reservering creditcardgegevens ingevoerd dienen te worden maakt Thermen Bussloo B.V. gebruik van SSL-technologie (Secure Socket Layer) om dergelijke Persoonlijke Informatie te coderen.

20.7 Thermen Bussloo B.V. is gerechtigd Persoonlijke Informatie met derden te delen voor de doeleinden die zijn omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Het kan zijn dat Thermen Bussloo B.V. voor de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden Persoonlijke Informatie van Klanten en/of Gasten overdraagt aan interne of externe ontvangers die kunnen zijn gevestigd in landen waar het niveau van gegevensbescherming anders is. Indien hiervan sprake is implementeert Thermen Bussloo B.V. gepaste maatregelen, met inbegrip van contractuele bepalingen, om veilige overdracht van Persoonlijke Informatie naar externe ontvangers in een land waar het beschermingsniveau anders is dan in het land waar de Persoonlijke Informatie is verzameld, te waarborgen.

20.8 Het in dit artikel 20 neergelegde privacybeleid is van toepassing op elke vorm van gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door Thermen Bussloo B.V. alsmede het plaatsen van boekingen/reserveringen met betrekking tot beoogde afname van Diensten via de website www.thermenbussloo.nl.

20.9 Thermen Bussloo B.V. verzamelt in het algemeen geen Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 18 jaar, met uitzondering van de naam, geboortedatum en nationaliteit zoals rechtstreeks door een volwassene, of met toestemming van een volwassene, namens hen verschaft. Klanten en/of Gasten dienen ervoor zorg te dragen dat kinderen geen Persoonlijke Informatie aan Thermen Bussloo B.V. verstrekken zonder toestemming, bijvoorbeeld online.

Indien Klanten en/of Gasten van mening zijn dat aan hen gelieerde minderjarige Persoonlijke Informatie aan Thermen Bussloo B.V. heeft verstrekt anders dan op hierboven omschreven wijze is de Klant en/of de Gast gerechtigd contact op te nemen met Thermen Bussloo B.V. zodat de desbetreffende Persoonlijke Informatie kan worden verwijderd.

20.10 Afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen ook andere gegevens dan de hierboven genoemde Persoonlijke Gegevens als gevoelige gegevens worden beschouwd: creditcardnummer, ontspanningsgewoonten, persoonlijke activiteiten en hobby's, culturele gewoonten, status van roker/niet-roker, enz. Thermen Bussloo B.V. dient dergelijke gegevens die als gevoelig kunnen worden beschouwd, mogelijk te verzamelen in het kader van optimalisering van de verlening van Diensten, of om Klanten en/of Gasten bepaalde services te kunnen verstrekken, zoals een bepaald dieet of bepaalde toegangsfaciliteiten voor mindervaliden. In dergelijke gevallen zal Thermen Bussloo B.V., als dit door de toepasselijke wet- en regelgeving wordt vereist, uitdrukkelijke toestemming aan Klanten en/of Gasten vragen om dergelijke gevoelige gegevens te mogen verzamelen en verwerken.

20.11 Persoonlijke Informatie kan onder meer in onderstaande situaties worden verzameld: het plaatsen van al dan niet online boekingen/reserveringen, in- en uitchecken, gebruik van faciliteiten gedurende het verblijf in Thermen Bussloo B.V., bij correspondentie in het kader van afhandelingen van aanvragen, claims en/of geschillen, deelname aan marketingprogramma's, klanttevredenheidsonderzoeken, wedstrijden, aanmelding voor nieuwsbrieven of elektronische of digitale informatieverstrekking (per e-mail), verschaffing van Persoonlijke Informatie door tussenpersonen (touroperators, reisbureaus, reserveringssystemen) en internetactiviteiten, waaronder verbinding met de website van Thermen Bussloo B.V. (registratie IP-adressen sessiecookies) en gebruik van (draadloos) internet.

20.12 Onder voorbehoud van de rechten van Klanten en/of Gasten conform het in deze Algemene Voorwaarden opgenomen privacybeleid van Thermen Bussloo B.V. is Thermen Bussloo B.V. gerechtigd Persoonlijke Informatie te delen met interne of externe ontvangers, waaronder werknemers en zakelijke partners van Thermen Bussloo B.V. alsmede externe serviceaanbieders zoals IT-onderaannemers, banken, creditcardmaatschappijen, externe adviseurs, aanbieders van mailingservice, drukkerijen en lokale autoriteiten en/of overheden als dit door de plaatselijke wetgeving wordt vereist of als onderdeel van intern onderzoek binnen Thermen Bussloo B.V. conform de plaatselijke regelgeving.